Psychoterapia i pomoc psychologiczna online

Regulamin

Regulamin i Polityka Prywatności

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 


1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

2. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu www.psychoterapeuta.online  oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Z usług psychologicznych oferowanych przez serwis mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów oraz konsultacja psychologiczna wideo lub telefoniczna z opiekunem prawnym.

4.Niniejszy regulamin ten stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.

 

§2 Definicje pojęć użytych w regulaminie

 

 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu kontaktowym,
 • Formularz kontaktowy – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług w ramach serwisu
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu,
 • Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem domeny internetowej www.psychoterapeuta.online do której ten dysponuje stosownym prawem,
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną
 • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.)
 • Psychoterapeuta – oznacza osobę, która posiada wykształcenie wyższe oraz odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii, które trwało co najmniej 4 lata i obejmowało co najmniej 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz zdała egzamin wewnętrzny, który potwierdza jej kompetencje do prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej. Osoba ta ma co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w zakresie psychoterapii.
 • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
 • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu o ile przepisy szczególne tak stanowią, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu badań naukowych w zakresie psychologii.
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem tj. Renata Machowska Psychotherapy z siedzibą na Cyprze, 1 Evangeolu Floraki Street, 8560 Peyia
 • Administrator danych osobowych Klienta jest Usługodawca tj. Renata Machowska Psychotherapy z siedzibą na Cyprze, 1 Evangeolu Floraki Street, 8560 Peyia

 

§3 Usługi

 

1.Usługi świadczone przez serwis www.psychoterapeuta.online mają charakter nieodpłatny i odpłatny.

2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługę, możliwych form komunikacji, specyfiki usług psychologicznych świadczonych zdalnie – korzyści, ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa i zasad poufności oraz inne informacje zamieszczone w serwisie dotyczące zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

3. Usługodawca w ramach serwisu www.psychoterapeuta.online świadczy następujące formy odpłatnych usług psychologicznych:

a) Porady (konsultacje) psychologiczne e-mail – to kontakt Klienta z psychologiem za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Polega na wysłaniu przez Klienta pytania do psychologa. Pytanie do psychologa ogranicza się do 900 znaków, a odpowiedź ograniczona jest do 1800 znaków. Klient zamawiając i opłacając tę formę usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.

b) Konsultacje psychologiczne w formie czatu tekstowego – to 50 minutowa rozmowa tekstowa Klienta z psychologiem w czasie rzeczywistym, na czacie za pośrednictwem wybranego i wskazanego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym komunikatora Vsee lub Skype.

c) Wideokonsultacje – to 50 minutowa rozmowa wideo Klienta z psychologiem za pomocą wybranego i wskazanego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym komunikatora Vsee lub Skype.

d) Telefoniczne konsultacje psychologiczne – to 50 minutowa rozmowa przez telefon Klienta z psychologiem, Klient w umówionym terminie dzwoni do psychologa w celu odbycia umówionej konsultacji telefonicznej.

e) Sesje psychoterapii w formie wideokonferencji – to 50 minutowe rozmowa wideo Klienta z psychoterapeutą, poprzedzona zwykle 1-3 wideo konsultacjami, których celem jest leczenie problemów i zaburzeń emocjonalnych zgłaszanych przez Klienta. Kontakt z psychoterapeutą w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wybranego i wskazanego przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym komunikatora Vsee lub Skype.

4. Świadczenie usług odpłatnych uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z aktualnym cennikiem usług psychologicznych znajdujących się na stronie serwisu www.psychoterapeuta.online.

5. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychologicznych świadczonych w ramach serwisu www.psychoterapeuta.online niezbędne jest

a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,
b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat bezpieczeństwa, prywatności i ograniczeń pomocy online. Informacje te zawarte są w zakładce „Dlaczego online”
c) prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują co najmniej:

W przypadku wyboru konsultacji email lub telefonicznej wystarczą:
– imię i nazwisko,

- adres e-mail

- telefon kontaktowy

- wiek

- rodzaj waluty, w której zostanie opłacona usługa

W przypadku dokonywania rezerwacji pozostałych usług należy dodatkowo:

- wybrać komunikator i podać login

- wybrać strefę czasową (widoczne w kalendarzu wolne terminy będą zgodne ze strefą czasową klienta).

 d) wybrać rodzaj pomocy, w przypadku klientów będących w stałej psychoterapii należy wpisać przekazany przez Usługodawcę kod – w kalendarzu ukażą się dostępne dla klienta terminy.

 e) w przypadku klientów zamawiających konsultację email należy przejść do płatności, w pozostałych przypadkach należy wybrać termin konsultacji lub sesji psychoterapii i następnie przejść do płatności.

f) zakreślić oświadczenie o akceptacji regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.

6. Wybór formy usługi należy do Usługobiorcy.

7. Usługi psychologiczne świadczone każdorazowo przez psychologa – psychoterapeutę.

8. Konsultacje psychologiczne oraz sesje psychoterapii trwają 50 min, odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta czasie i nie będą skracane, ani wydłużane.

9. Porady (konsultacje) psychologiczne email odbywają się od poniedziałku do soboty. Czas oczekiwania na odpowiedź email wynosi maksymalnie 48 godzin. Informacje o planowanych przerwach w udzielaniu porad będą umieszczane w dziale kontakt. Wysłanie wiadomości przez Klienta jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Klienta.

10.  Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako: 

a) udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),

 b)  wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

c) wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

d) braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

 e) stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

11.  Psycholog, psychoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia konsultacji psychiatrycznej. Psycholog może odmówić udzielenia porady psychologicznej, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu.

12. Serwis nie świadczy usług Interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub zadzwonić pod numer ratunkowy 112. Pozostałe nr telefonu dostępne na stronie w Zakres pomocy/Ważne telefony i informacje dla osób w kryzysie.

13. Psycholog, psychoterapeuta może zaprzestać udzielania usług psychologicznych w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym, agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

14. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych w serwisie www.psychoterapeuta.online z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

 

§4 Warunki techniczne

 

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług elektronicznych serwisu www.psychoterapeuta.online jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego ( w zależności od wybranej formy komunikacji):

 • Komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym
 • Szybkie łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s (pobieranie i wysyłanie) – tu można sprawdzić prędkość łącza http://www.speedtest.net/pl/
 • Kamera internetowa, słuchawki, mikrofon
 • minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 • Zarejestrowane konto Skype lub Vsee niezbędne do prowadzenia konsultacji wideo lub konsultacji czat tekstowy.

2. Aby zrealizować zamówioną usługę psychologiczną niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (adresu e-mail).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

 

§5 Zawarcie umowy

 

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychologicznych świadczonych w ramach serwisu www.psychoterapeuta.online niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz informacjami na temat korzyści, ograniczeń pomocy online, jak również zasad bezpieczeństwa i prywatności. Informacje te zawarte są w zakładce „Dlaczego online”.
 3. Szczegółowe zasady zamawiania usług i dokonywania płatności opisane są na stronie serwisu w miejscu „Jak zacząć?”
 4. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji wizyty po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi (wyjątek stanowi konsultacja/porada email) i dokonaniu płatności online za usługę.
 5. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie wybranych usług oraz świadomość korzyści i ograniczeń konsultacji i psychoterapii online oraz znaczenia zasad bezpieczeństwa i prywatności. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Dlaczego online”.
 6. Rezerwacja wizyty jest równozaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez serwis www.psychoterapeuta.online na potrzeby świadczenia usługi konsultacji psychologicznej lub psychoterapii.
 7. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu www.psychoterapeuta.online dochodzi z chwilą wybrania i opłacenia usług. Fakt zawarcia Umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail, wysyłaną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 8. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
 9. W przypadku odwołania wizyty przez psychologa-psychoterapeutę z powodów losowych, psycholog-psychoterapeuta proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłata za wizytę, bądź jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty.

 

 

§6 Zasady kontaktu Klienta z psychologiem, psychoterapeutą

 

 

1.W przypadku wyboru przez Klienta konsultacji telefonicznej to Klient dzwoni do psychologa pod wskazany na stronie serwisu w zakładce kontakty. W razie braku kontaktu ze strony Klienta w przeciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia świadczenia usług, psycholog ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy.

2. W przypadku wyboru przez Klienta konsultacji tekstowej czat, wideo, czy sesji psychoterapii to psycholog, psychoterapeuta inicjuje kontakt z klientem pod wskazanym w formularzu kontaktowym ID w wybranym przez Klienta komunikatorze.

 3. W razie braku zalogowania się do systemu Klienta w przeciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Psycholog ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu pieniędzy za umówioną wizytę.

4. Jeśli Klient przewiduje opóźnienie w połączeniu z psychologiem, psychoterapeutom, prosi się o powiadomienie mailowe lub telefoniczne wówczas psycholog, psychoterapeuta będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.

5. W przypadku spóźnienia, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu konsultacje i sesje psychoterapii nie będą przedłużane.

6. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe nie później niż 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.

7. W przypadku niemożności odbycia konsultacji psychologicznej lub sesji psychoterapii leżącej po stronie Klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

8. W przypadku odwołania wizyty przez psychologa-psychoterapeutę z powodów losowych, psycholog-psychoterapeuta proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwraca opłata za usługę, bądź jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej usługi.

 

 

§7 Płatności za usługi

 


1. Konsultacje psychologiczne i sesje psychoterapii świadczone są przez serwis psychoterapeuta.online odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie serwisu.

2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem operatora PayPal oraz PayU.

3. Rozliczenia za usługi w serwisie www.psychoterapeuta.online są dokonywane w następujących walutach:  EUR, PLN, GBP, USD, AUD, CHF, NOK lub SEK zgodnie z cennikiem podanym na stronie serwisu. Podstawową walutą płatności jest EUR, ceny w pozostałych walutach mogą wahać się w zależności od warunków rynkowych: zawierają opłaty transferowe i kursowe. Nie częściej jednak niż raz na 3 miesiące.

 4. Umawiając się na wizytę, wypełniając formularz zgłoszeniowy należy wybrać walutę, zgodnie z którą będzie rozliczana usługa. 

5. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z usługodawcą serwisu pod adresem: sekretariat@psychoterapeuta.online

6. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.

7. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis PayU lub PayPal lub jeśli Usługodawca wyraził wcześniej zgodę na płatność przelewem – zaksięgowane płatności na  rachunku bankowym Usługodawcy.

8. Opłata za wybraną usług psychologiczną świadczoną w ramach serwisu powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.

9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: sekretariat@psychoterapeuta.online .Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania usługi.

10. W przypadku psychoterapii długoterminowej Usługodawca gwarantuje stałą cenę usługi przez 1 rok.

 

§8 Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca:

a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.

b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

c) kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
d) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
e) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
f) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
g) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
h) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
i)  ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

k) zakaz nagrywania konsultacji wideo, konsultacji telefonicznych i sesji psychoterapeutycznych bez uzyskania zgody Klienta w formie pisemnej.

l) Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
 

 

 1. Klient:

ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
e)  zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.

h) zobowiązuje się do nienagrywania konsultacji oraz sesji psychoterapeutycznych bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

 

 

§9 Odstąpienie od umowy

 

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zgodnie z 3 pkt. 3a niniejszego Regulaminu Klient zamawiając i opłacając konsultację (poradę) psychologiczną e-mail wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty. W związku z powyższym niej jest możliwa rezygnacja z zamówionej usługi po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 

1.Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu www.psychoterapeuta.online w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.

2.Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: sekretariat@psychoterapeuta.online

3.Reklamacja powinna zawierać:

a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

b) przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłany na adres podany w formularzu kontaktowym.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6.W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

7.W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§11 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu www.psychoterapeuta.online

 

 

§12 Postanowienia końcowe


1.Klient, który zamierza skorzystać z usług serwisu www.psychoterapia.online oświadcza:

 1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem;
 2. w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
 3. zapoznał się z treściami zamieszczonymi w serwisie www.psychoterapeuta.online dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności oraz ograniczeń korzystania z usług psychologicznych na odległość
 4. z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystanie z usług psychologicznych online.


2.Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu www.psychoterapeuta.online

3.Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

5. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji. 
Data: 01.07.2016r.

 

 

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Renata Machowska - psycholog, psychoterapeuta
* pola wymagane

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję